*ฟรี*ให้คำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ และ ดุษฎีนิพนธ์*

*ฟรี*ให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ และ ดุษฎีนิพนธ์
**ปริญญาโท  ***ปริญญาเอก ****ในสาขา

1. บริหารธุรกิจ

2. สังคมศาสตร์

3. การจัดการภาครัฐและเอกชน

4. หลักสูตรและการสอน

5. วิศวกรรม

ทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัย
*อาจารย์โย *คุณวุฒิอย่างย่อ

1. สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยขั้นสูง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. Doctor of Philosophy Candidate (Public and Private Management)

4. ประสบการทำงานวิจัย มากกว่า 27 ปี

5. ให้คำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์+ดุษฎีนิพนธ์ มากกว่า 200 เรื่อง

6. อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเอกชน

*ท่านประธานที่ปรึกษาศูนย์วิจัยฯ ท่าน รศ.ดร.อภินันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิจัยระดับสูง อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยของรัฐ และเป็นประธานประเมินหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ


Visitors: 2,346,110