ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาเอก


คณะเกษตร (Faculty of Agriculture) เปิดสอนระดับปริญญาเอก 7 หลักสูตร ได้แก่

     1. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา 

     2. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช 

     3. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา 

     4. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

     5. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่นา 

     6. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน 

     7. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน 

 

คณะประมง (Faculty of Fisheries) เปิดสอนระดับปริญญาเอก 5 หลักสูตร ได้แก่

     1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

     2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมง 

     3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 

     4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง 

     5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง 

 

คณะวนศาสตร์ (Faculty of Forestry) เปิดสอนระดับปริญญาเอก 4 หลักสูตร ได้แก่

     1. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวิชาการจัดการป่าไม้  

     2. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้ำ  

     3. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา  

     4. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวิชานิเวศวิทยาป่าไม้  

 

คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) เปิดสอนระดับปริญญาเอก 6 หลักสูตร ได้แก่

     1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548

     2. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ 

     3. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

     4. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

     5. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา 

     6. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering) เปิดสอนระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร ได้แก่

     1. หลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

     2. หลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

     3. หลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

     4. หลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

     5. หลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

     6. หลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน 

     7. หลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 

     8. หลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

     9. หลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 

คณะศึกษาศาสตร์ (Faculty of Education) เปิดสอนระดับปริญญาเอก 7 หลักสูตร ได้แก่

     1. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  

     2. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา 

     3. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  

     4. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 

     5. หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 

     6. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

     7. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  

 

คณะเศรษฐศาสตร์ (Faculty of Economics) เปิดสอนระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร ได้แก่

     1. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตร 

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร (Faculty of Agro-Industry) เปิดสอนระดับปริญญาเอก 5 หลักสูตร ได้แก่

     1. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

     2. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร  

     3. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  

     4. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

     1. หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  

 

ไม่สังกัดคณะ (สหวิทยาการ) เปิดสอนระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร ได้แก่

     1. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม 

     2. หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร  

     3. หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

*ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 


 • คณะทันตแพทยศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรในเวลาราชการ) 1.สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก คณะเภสัชศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต(หล...

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก จำนวน 65 หลักสูตร ดังนี้ 1. สาขาวิชาทรัพยากรที่ดิน 2. สาขาวิชาทรัพยากรที่ดิน (นานาชาติ) 3. สาขาวิชาพื...

 • คณะสังคมศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาเอก 1.หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 2.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (...

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดสอน 9 สาขาวิชา ดังนี้ 1. วิศวกรรมเคมี 2.วิศวกรรมเครื่องกล 3.วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเ...

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering) 1. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี Chemical Engineering 2.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล Mechanical Engi...

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ เปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาเอก 1. หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2. หลักสูตรฟิสิกส์ ...

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ วิทยาลัยสหวิทยาการ 1. ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ Doctor of Philosophy Program in Integrated Scienc...

 • มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.หลักสูตรปรัชญ...

 • มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะวิทยาศาสตร์ 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3.หลักสูตรป...

 • มหาวิทยามหิดลเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ) 2.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ส...

 • มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะศึกษาศาสตร์ 1. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 2.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแ...

 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทค...

 • มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ 1. สาขาวิชานิติศาสตร์ 2.สาขาวิชารัฐศาสตร์ 3.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 4.สาขาวิชาเทคโนโลยีก...

 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ สำนักวิชาการจัดการ 1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทย...

 • มหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1.ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจั...

 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะสหเวชศาสตร์ 1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาข...

 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1. ปรัชญาดุ...

 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดกา...

 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์ - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ - สาขาวิชาเคมี - สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะเกษตรศาสตร์ - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (แยกเป็น 4 วิชาเอก) - สาขาวิชาเทคโ...

 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ - Doctor of Philosophy Program in Development Administration (International) - รัฐประศาสนศาสตร ดุษฎ...

 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบังเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิ...
Visitors: 2,350,093