ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คณะสังคมศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาเอก 

   1. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

   2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  

   3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  

   4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์  

 

คณะวิทยาศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาเอก 

   1. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)  

   2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

   3. หลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

   4. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  

   5. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  

   6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  

   7. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา  

   8. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

   9. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

   10. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)  

   11. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  

   12. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  

   13. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์

   14. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 

   15. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์  

  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาเอก 

   1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

   2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

   3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  

   4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

   5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

   6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

   7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

   8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน  

   9. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

  

คณะแพทยศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาเอก 

   1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา  

   2. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา  

   3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา  

   4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา  

   5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  

   6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยากระดูก  

   7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน  

   8. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  

   9. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก 

   10. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)  

   11. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 

   12. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 

  

คณะเกษตรศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาเอก

   1. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

   2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช  

   3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน

   4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  

   5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่  

   6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ)

   7. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ  

   8. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 

  

คณะทันตแพทยศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาเอก 

   1. หลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

   2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์  

 

คณะเภสัชศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาเอก 

   1. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

   2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 

  

คณะเทคนิคการแพทย์ เปิดสอนระดับปริญญาเอก 

   1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์  

  

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาเอก 

   1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

   2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดสอนระดับปริญญาเอก 

   1. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

   2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  

  

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาเอก 

   1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

   2. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์  

 

คณะบริหารธุรกิจ เปิดสอนระดับปริญญาเอก 

   1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

 

คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาเอก 

   1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพียง  

   2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพียง (หลักสูตรนานาชาติ)  

   3. หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

*ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย 


 • คณะทันตแพทยศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรในเวลาราชการ) 1.สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก คณะเภสัชศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต(หล...

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาเอก คณะเกษตร (Faculty of Agriculture)เปิดสอนระดับปริญญาเอก7 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา 2.หลักสูตร...

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก จำนวน 65 หลักสูตร ดังนี้ 1. สาขาวิชาทรัพยากรที่ดิน 2. สาขาวิชาทรัพยากรที่ดิน (นานาชาติ) 3. สาขาวิชาพื...

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดสอน 9 สาขาวิชา ดังนี้ 1. วิศวกรรมเคมี 2.วิศวกรรมเครื่องกล 3.วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเ...

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering) 1. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี Chemical Engineering 2.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล Mechanical Engi...

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ เปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาเอก 1. หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2. หลักสูตรฟิสิกส์ ...

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ วิทยาลัยสหวิทยาการ 1. ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ Doctor of Philosophy Program in Integrated Scienc...

 • มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.หลักสูตรปรัชญ...

 • มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะวิทยาศาสตร์ 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3.หลักสูตรป...

 • มหาวิทยามหิดลเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ) 2.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ส...

 • มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะศึกษาศาสตร์ 1. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 2.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแ...

 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทค...

 • มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ 1. สาขาวิชานิติศาสตร์ 2.สาขาวิชารัฐศาสตร์ 3.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 4.สาขาวิชาเทคโนโลยีก...

 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ สำนักวิชาการจัดการ 1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทย...

 • มหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1.ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจั...

 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะสหเวชศาสตร์ 1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาข...

 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1. ปรัชญาดุ...

 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดกา...

 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์ - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ - สาขาวิชาเคมี - สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะเกษตรศาสตร์ - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (แยกเป็น 4 วิชาเอก) - สาขาวิชาเทคโ...

 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ - Doctor of Philosophy Program in Development Administration (International) - รัฐประศาสนศาสตร ดุษฎ...

 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบังเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิ...
Visitors: 2,349,311