ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้

 

เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก จำนวน 65 หลักสูตร ดังนี้ 

     1. สาขาวิชาทรัพยากรที่ดิน 

     2. สาขาวิชาทรัพยากรที่ดิน (นานาชาติ) 

     3. สาขาวิชาพืชไร่ 

     4. สาขาวิชาพืชไร่ (อังกฤษ) 

     5. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

     6. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (นานาชาติ) 

     7. สาขาวิชาโรคพืชวิทยา 

     8. สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ 

     9. สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ(นานาชาติ) 

     10. สาขาวิชากีฎวิทยา 

     11. สาขาวิชาพืชสวน 

     12. สาขาวิชาพืชสวน (นานาชาติ) 

     13. สาขาเกษตรศาสตร์ (นานาชาติ) 

     14. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

     15. สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร 

     16. สาขาวิชาโยธา 

     17. สาขาวิชาโยธา (อังกฤษ) 

     18. สาขาวิชาไฟฟ้า 

     19. สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม 

     20. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 

     21. สาขาวิชาวัดและประเมิน 

     22. สาขาวิชาบริหาร 

     23. สาขาวิชาหลักสูตร 

     24. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

     25. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 

     26. สาขาวิชาการพยาบาล 

     27. สาขาวิชาการพยาบาล (นานาชาติ) 

     28. สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 

     29. สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ 

     30. สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ (นานาชาติ) 

     31. สาขาวิชาสังคมวิทยา 

     32. สาขาวิชาชีววิทยา 

     33. สาขาวิชาชีวเคมี 

     34. สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 

     35. สาขาวิชาฟิสิกส์ 

     36. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

     37. สาขาวิชาเคมี 

     38. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

     39. วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 

     40. สาขาวิชาเคมีทางการแพทย์ 

     41. สาขาวิชาทางการแพทย์ (นานาชาติ) 

     42. สาขาวิชาเภสัชวิทยา 

     43. สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 

     44. สาขาวิชาปรสิตวิทยา 

     45. สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ 

     46. สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์-Ph.D 

     47. สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา 

     48. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คลินิก 

     49. สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ 

     50. สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน 

     51. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปาก 

     52. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

     53. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

     54. สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 

     55. สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 

     56. สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (นานาชาติ) 

     57. สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชศาสตร์ 

     58. สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชศาสตร์ (นานาชาติ) 

     59. สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ 

     60. สาขาวิชาชีวเวช 

     61. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

     62. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (นานาชาติ) 

     63. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย 

     64. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ (นานาชาติ) 

     65. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ 

*ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย 


 • คณะทันตแพทยศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรในเวลาราชการ) 1.สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก คณะเภสัชศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต(หล...

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาเอก คณะเกษตร (Faculty of Agriculture)เปิดสอนระดับปริญญาเอก7 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา 2.หลักสูตร...

 • คณะสังคมศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาเอก 1.หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 2.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (...

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดสอน 9 สาขาวิชา ดังนี้ 1. วิศวกรรมเคมี 2.วิศวกรรมเครื่องกล 3.วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเ...

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering) 1. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี Chemical Engineering 2.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล Mechanical Engi...

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ เปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาเอก 1. หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2. หลักสูตรฟิสิกส์ ...

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ วิทยาลัยสหวิทยาการ 1. ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ Doctor of Philosophy Program in Integrated Scienc...

 • มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.หลักสูตรปรัชญ...

 • มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะวิทยาศาสตร์ 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3.หลักสูตรป...

 • มหาวิทยามหิดลเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ) 2.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ส...

 • มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะศึกษาศาสตร์ 1. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 2.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแ...

 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทค...

 • มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ 1. สาขาวิชานิติศาสตร์ 2.สาขาวิชารัฐศาสตร์ 3.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 4.สาขาวิชาเทคโนโลยีก...

 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ สำนักวิชาการจัดการ 1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทย...

 • มหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1.ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจั...

 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะสหเวชศาสตร์ 1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาข...

 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1. ปรัชญาดุ...

 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดกา...

 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์ - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ - สาขาวิชาเคมี - สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะเกษตรศาสตร์ - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (แยกเป็น 4 วิชาเอก) - สาขาวิชาเทคโ...

 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ - Doctor of Philosophy Program in Development Administration (International) - รัฐประศาสนศาสตร ดุษฎ...

 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบังเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิ...
Visitors: 2,349,313