ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้

 

วิทยาลัยสหวิทยาการ 

   1. ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
       Doctor of Philosophy Program in Integrated Science 

  

คณะนิติศาสตร์ 

   1. ปริญญาเอก โครงการปกติ สาขานิติศาสตร์ 

   2. ปริญญาเอก โครงการปกติ สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม  

  

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

   1. โครงการพิเศษ ปริญญาเอก สาขาการตลาด 

   2. โครงการปริญญาเอกร่วมสาขาบริหารธุรกิจ (JDBA) 

   3. โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Ph.D) 

   4. โครงการปริญญาเอกบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)   

  

คณะรัฐศาสตร์ 

   1. โครงการปกติ ปริญญาเอก สาขารัฐศาสตร์ 

  

คณะเศรษฐศาสตร์ 

   1. ปริญญาเอก โครงการปกติ สาขาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

   2. ปริญญาเอก โครงการปกติ เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

   3. ปริญญาเอก โครงการปกติ เศรษฐศาสตร์ (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ) 

  

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

   1. ปริญญาเอก โครงการปกติ สาขาวิชาการบริหารสังคม 

   2. ปริญญาเอก โครงการพิเศษ สาขาวิชาการบริหารสังคม 

  

คณะศิลปศาสตร์ 

   1. ปริญญาเอก โครงการปกติ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 

   2. ปริญญาเอก โครงการปกติ สาขาวิชาประวัติศาสตร์  

   3. ปริญญาเอก โครงการพิเศษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (แผน ก)

 

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

   1. ปริญญาเอก โครงการปกติ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 

  

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  

   1. ปริญญาเอก โครงการปกติ สาขาวิชามานุษยวิทยา 

  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   1. ปริญญาเอก โครงการปกติ สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรนานาชาติ) 

   2. ปริญญาเอก โครงการปกติ สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ผู้เข้าศึกษาที่จย ป.โท

   3. ปริญญาเอก โครงการปกติ สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ผู้เข้าศึกษาที่จย ป.ตรี

   4. ปริญญาเอก โครงการปกติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (สำหรับผู้จบปริญญาตรี)

   5. ปริญญาเอก โครงการปกติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (สำหรับผู้จบปริญญาโท)

   6. ปริญญาเอก โครงการปกติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคกาษาอังกฤษ)

   7. ปริญญาเอก โครงการปกติ สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 

   8. ปริญญาเอก โครงการปกติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

   1. ปริญญาเอก โครงการปกติ วิศวกรรมศาสตร์ หมวดวิชาวิศวกรรมเคมี

   2. ปริญญาเอก โครงการปกติ วิศวกรรมศาสตร์ หมวดวิชาวิศวกรรมโยธา

   3. ปริญญาเอก โครงการปกติ วิศวกรรมศาสตร์ หมวดวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

   4. ปริญญาเอก โครงการปกติ วิศวกรรมศาสตร์ หมวดวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

   5. ปริญญาเอก โครงการปกติ วิศวกรรมศาสตร์ หมวดวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

   6. ปริญญาเอก โครงการปกติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

   7. ปริญญาเอก โครงการปกติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (สำหรับผู้จบป.ตรี)

   8. ปริญญาเอก โครงการปกติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (สำหรับผู้จบป.โท)

   9. ปริญญาเอก โครงการพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ (สำหรับผู้จบ ป.โท สาขาอื่น)

   10. ปริญญาเอก โครงการพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ (สำหรับผู้จบ ป.โท สาขานี้)

   11. ปริญญาเอก โครงการพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ (สำหรับผู้จบ ป.ตรี)

   12. ปริญญาเอก โครงการพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)

  

คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการปกติ  

    1. สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว (สำหรับผู้จบ ป.ตรี หรือโอนจาก ป.โท)

    2. สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล (สำหรับผู้จบ ป.ตรี หรือโอนจาก ป.โท)

    3. สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล (สำหรับนักศึกษาที่จบ ป.โท)

    4. วิทยาศาสตร์การแพทย์ (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ป.โท) 

    5. วิทยาศาสตร์การแพทย์ (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ป.ตรี และโอนมาจาก ป.เอก)

    6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สำหรับผู้จบป.โท) (แผน ก) 

    7. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (สำหรับผู้จบ ป.ตรี หรือโอนจาก ป.โท)

    8. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (สำหรับผู้จบ ป.โท) 

    9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สำหรับผู้จบ ป.ตรี และผู้ที่โอนมาจาก ป.โท)

    10. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สำหรับผู้สำจบ ป.โท) (แผน ก)

    11. สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล (สำหรับนักศึกษาที่จบ ป.ตรี หรือโอนมาจาก ป.โท)

    12. สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว (สำหรับผู้จบ ป.ตรี หรือโอนจาก ป.โท)

    13. สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว (สำหรับผู้จบ ป.โท)

    14. สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว (สำหรับผู้จบ ป.โท)

    15. สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว (สำหรับผู้จบ ป.โท)

    16. สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล (สำหรับนักศึกษาที่จบ ป.โท)

    17. สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล (สำหรับนักศึกษาที่จบ ป.โท)

    18. สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว (สำหรับผู้จบ ป.โท)

    19. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สำหรับผู้จบป.ตรีหรือโอนจาก ป.โท)

  

คณะสหเวชศาสตร์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

คณะเภสัชศาสตร์ 

  

*ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย 


 • คณะทันตแพทยศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรในเวลาราชการ) 1.สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก คณะเภสัชศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต(หล...

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาเอก คณะเกษตร (Faculty of Agriculture)เปิดสอนระดับปริญญาเอก7 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา 2.หลักสูตร...

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก จำนวน 65 หลักสูตร ดังนี้ 1. สาขาวิชาทรัพยากรที่ดิน 2. สาขาวิชาทรัพยากรที่ดิน (นานาชาติ) 3. สาขาวิชาพื...

 • คณะสังคมศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาเอก 1.หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 2.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (...

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดสอน 9 สาขาวิชา ดังนี้ 1. วิศวกรรมเคมี 2.วิศวกรรมเครื่องกล 3.วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเ...

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering) 1. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี Chemical Engineering 2.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล Mechanical Engi...

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ เปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาเอก 1. หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2. หลักสูตรฟิสิกส์ ...

 • มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.หลักสูตรปรัชญ...

 • มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะวิทยาศาสตร์ 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3.หลักสูตรป...

 • มหาวิทยามหิดลเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ) 2.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ส...

 • มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะศึกษาศาสตร์ 1. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 2.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแ...

 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทค...

 • มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ 1. สาขาวิชานิติศาสตร์ 2.สาขาวิชารัฐศาสตร์ 3.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 4.สาขาวิชาเทคโนโลยีก...

 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ สำนักวิชาการจัดการ 1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทย...

 • มหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1.ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจั...

 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะสหเวชศาสตร์ 1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาข...

 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1. ปรัชญาดุ...

 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดกา...

 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์ - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ - สาขาวิชาเคมี - สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะเกษตรศาสตร์ - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (แยกเป็น 4 วิชาเอก) - สาขาวิชาเทคโ...

 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ - Doctor of Philosophy Program in Development Administration (International) - รัฐประศาสนศาสตร ดุษฎ...

 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบังเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิ...
Visitors: 2,350,094