ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้

 

วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

     1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

     1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน

     2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ 

     3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 


คณะทันตแพทยศาสตร์

     1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก


คณะพยาบาลศาสตร์

     1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล (นานาชาติ)

 

คณะแพทยศาสตร์

     1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 

     2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา 

     3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 

 

คณะเภสัชศาสตร์

     1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 

     2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 

     3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

 

คณะวิทยาการจัดการ

     1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

 

คณะวิทยาศาสตร์

     1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

     2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 

     3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

     4. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 

     5. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

     6. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 

     7. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ 

     8. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

     9. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) 

     10. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 

     11. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

     1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

     2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

     3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

     4. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

     5. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

     6. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 

     7. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

     8. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

     1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

     2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ) 

     3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 

     4. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ 


สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

     1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 

 

วิทยาเขตปัตตานี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 

     2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย 


คณะศึกษาศาสตร์

     1. ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

     2. ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา 

 

วิทยาลัยอิสลาม

     1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา

*ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย


 • คณะทันตแพทยศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรในเวลาราชการ) 1.สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก คณะเภสัชศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต(หล...

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาเอก คณะเกษตร (Faculty of Agriculture)เปิดสอนระดับปริญญาเอก7 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา 2.หลักสูตร...

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก จำนวน 65 หลักสูตร ดังนี้ 1. สาขาวิชาทรัพยากรที่ดิน 2. สาขาวิชาทรัพยากรที่ดิน (นานาชาติ) 3. สาขาวิชาพื...

 • คณะสังคมศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาเอก 1.หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 2.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (...

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดสอน 9 สาขาวิชา ดังนี้ 1. วิศวกรรมเคมี 2.วิศวกรรมเครื่องกล 3.วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเ...

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering) 1. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี Chemical Engineering 2.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล Mechanical Engi...

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ เปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาเอก 1. หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2. หลักสูตรฟิสิกส์ ...

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ วิทยาลัยสหวิทยาการ 1. ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ Doctor of Philosophy Program in Integrated Scienc...

 • มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.หลักสูตรปรัชญ...

 • มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะวิทยาศาสตร์ 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3.หลักสูตรป...

 • มหาวิทยามหิดลเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ) 2.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ส...

 • มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะศึกษาศาสตร์ 1. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 2.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแ...

 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะผลิตกรรมการเกษตร 1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทค...

 • มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ 1. สาขาวิชานิติศาสตร์ 2.สาขาวิชารัฐศาสตร์ 3.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 4.สาขาวิชาเทคโนโลยีก...

 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ สำนักวิชาการจัดการ 1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทย...

 • มหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1.ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจั...

 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะสหเวชศาสตร์ 1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาข...

 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดกา...

 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์ - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ - สาขาวิชาเคมี - สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะเกษตรศาสตร์ - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (แยกเป็น 4 วิชาเอก) - สาขาวิชาเทคโ...

 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ - Doctor of Philosophy Program in Development Administration (International) - รัฐประศาสนศาสตร ดุษฎ...

 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบังเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิ...
Visitors: 2,349,312