ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้

     - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา 

     - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

     - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

*ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย 


 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ หลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา เรียนทฤษฎี และทำดุษฎีนิพนธ์*ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ เปิดสอนปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเพื่อการพัฒนาการศึกษา เรียนทฤษฎี และทำดุษฎีนิพนธ์ *ขอขอบคุณข้อมูลจากเ...

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ได้เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D) จำนวน 2 หลักสูตร - สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา (...

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอกพิเศษ - หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต*ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะครุศาสตร์ ปริญญาเอก - การบริหารการศึกษา - หลักสูตรและการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแว...

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะครุศาสตร์ - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น - การบริหารนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา *ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็...

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ สาขาวิชาการจัดการการศึกษาและการเรียนรู้ - ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการศึกษา *ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ...

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา *ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา - บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สา...

 • มหาวิทยาลยราชภัฏพิบูลสงคราม สํานักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คณะครุศาสตร์ - ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต บัณฑิตวิทยาลัย - รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะครุศาสตร์ - คณิตศาสตร์ศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา - คอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา - วิจัยและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลก...

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะครุศาสตร์ - ภาควิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - ภาควิชาปรัชญา สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค - ภาควิชาประ...

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ คณะครุศาสตร์ - ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา-เกณฑ์มาตรฐานTQF - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน-เกณฑ์มาตรฐานTQF วิทยาล...

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ - ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โครงการศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต การบริหารการศึกษาพิเศษ - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม - หลักสูตรการจัดการดุษฎีบั...

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและ...

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี - ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการบริหาร - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ...

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา - สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา - สาขาวิชายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ - ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี - ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมิน...
หน้าแรกติดต่อเราลงโฆษณาเกี่ยวกับเรา

รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ปริญญาโท เรียนปริญญาโท ป.โท เรียนต่อปริญญาโท เรียนต่อโท เรียน ป.โท ปริญญาเอก เรียนต่อ ป.โท หลักสูตรปริญญาโท เรียนโท เรียนปริญญาเอก ค้นหาวิทยานิพนธ์ ราม ป.โท ป.เอก รับทำวิทยานิพนธ์ ต่อโท เรียนต่อปริญญาเอก เรียนต่อโทราม เรียน ป.เอก ป.โท บริหารการศึกษา หลักสูตรปริญญาเอก ต่อ ป.โท ศึกษาต่อปริญญาโท ต่อปริญญาโท ตัวอย่างวิทยานิพนธ์ปริญญาโท รับทํางานวิจัย หลักสูตร ป.โท ปริญญาโท บริหารการศึกษา เรียน ป เอก ที่ไหนดี รับทํา thesis รับทำ is รับทําสารนิพนธ์ รับทำงานวิจัย การทำ is ข้อมูลวิจัย ปริญญาเอก บริหารการศึกษา หลักสูตร ป.โท ราม รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ การเรียนต่อปริญญาโท การเรียนปริญญาโท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา แหล่งรวมงานวิจัย ป.เอก บริหารการศึกษา ป.โท สุโขทัยธรรมาธิราช รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคา มข ป.โท เรียนโทบริหารการศึกษา ปริญญาโท สุโขทัย รับทำ thesis การทำวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ป.โท การเรียนปริญญาเอก เรียนราม ป.โท หลักสูตรปริญญาโทรามคำแหง เรียน ดร ปริญญาโท สุโขทัยธรรมาธิราช เรียนปริญญาเอก pantip ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน ป.โท ศึกษาศาสตร์ รับจ้างทําวิจัย รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ สมัครเรียน ป.เอก สมัครเรียน ป.เอก รับจ้างทำงานวิจัย รับจ้างทำวิจัย หลักสูตร ปริญญา เอก ใน ประเทศไทย ตรวจผลสอบราม ป.โท ทำ is ศึกษาต่อปริญญาเอก หลักสูตร ป.เอก ศึกษาต่อ ป.โท เรียน ป.โท มข ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ นักศึกษาปริญญาโท รับปรึกษางานวิจัย เรียนต่อ ป.โท มข แหล่งงานวิจัย ตัวอย่างการทำ is เรียน ป.เอก ที่ไหนจบเร็ว การค้นหางานวิจัย รับจ้างทำวิทยานิพนธ์ เรียนต่อโท มข วิทยานิพนธ์บริหารการศึกษา ป.โท การเรียน ป.โท ป.เอก การจัดการ การศึกษาต่อปริญญาโท การทําวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ ป.โท เทคโนโลยีการศึกษา สุโขทัยธรรมาธิราช ป.โท จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ งานวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน เรียนต่อโท บริหาร รับทำภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ เรื่อง ปริญญาเอก บริหาร รับวิเคราะห์ข้อมูล บริหารการศึกษา ปริญญาโท คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ ป.โท บริหารการศึกษา ม.ราม ขั้นตอนการทำ is วิธีการทำ is การเรียนต่อ ป.โท เรียน ป.โท บริหารการศึกษา ที่ไหนดี ผลการเรียนราม ป.โท เรียน ป เอก ราม เรียนต่อปริญญาเอก การทำโครงการวิจัย เรียน ป.โท ที่ไหนจบง่าย การบริหารการเรียนการสอน เรียนปริญญาโท สาขาไหนดี เรียนโทราคาถูก ค่าเรียนปริญญาเอก is ป.โท การทำสารนิพนธ์ การเรียน ป.เอก การทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทำสารนิพนธ์ ราคา รับ ทำ วิจัย จ้างทําวิจัย รับทําวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก จ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคา จ้างทำ is วิทยานิพนธ์ ธุรกิจ เรียนต่อโท ป.โท บริหารการศึกษา วิธีค้นหางานวิจัย โครงงานวิทยานิพนธ์ ฐาน ข้อมูล ดุษฎีนิพนธ์ ฉบับ เต็ม วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แหล่งค้นหางานวิจัย ต่อ ป.เอก เรียนต่อโท ม.ราม หลักสูตร ป.โท รามคำแหง ค่าเรียน ป.เอก วิธีหางานวิจัย หลักสูตร บริหาร การ ศึกษา ป โท ป.โท ราม มีคณะอะไรบ้าง การศึกษาปริญญาโท อยากเรียนปริญญาเอก คุณสมบัติเรียนต่อโท ต่อปริญญาเอก เรียนปริญญาโท บริหารการศึกษา หลักสูตร ปริญญา โท บริหาร การ ศึกษา ป.โท บริหาร มช ป.โท ภาษาไทย ปริญญาโท ภาษาไทย เรียนปริญญาโท รามคำแหง ป.โท ถูกที่สุด เรียนต่อ ป.เอก ที่ไหนดี ระดับปริญญาโท เรียน ป.โท หลักสูตรและการสอน ป เอก บริหาร วิจัย ป.โท สาขาบริหารการศึกษา บริหารการศึกษา ป.โท ปริญญาเอก ที่ไหนจบง่าย ปริญญาโท ถูกที่สุด การค้นหาวิทยานิพนธ์ การศึกษาระดับปริญญาโท คณะ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต รับทําวิจัย ป.โท หลักสูตรปริญญาโท สุโขทัยธรรมาธิราช เรียน ปริญญา เอก จบ ง่าย ปริญญาเอก ปรัชญา ป.โท การบริหารการศึกษา ปริญญาโท การบริหารการศึกษา จบโท รับจ้างวิจัย ป.โท ศึกษาศาสตร์ มข ทำ thesis เรียนโท หลักสูตรและการสอน รับทํางานวิจัย ราคา การต่อปริญญาโท เรียนต่อโท ออนไลน์ เรียน ป.โท ศึกษาศาสตร์ การวิจัย ป.โท เปิดเรียน ป.โท เรียนปริญญาโท สุโขทัยธรรมาธิราช จ้างทําวิจัย ราคา ป.เอก รามคำแหง รับทำวิจัย ราคา รับทํา is ราคา สอบเข้า ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ pantip เรียนต่อโทราคาถูก เรียน ป.เอก ราคาถูก ป โท ศึกษาศาสตร์ ม ราม วิทยานิพนธ์ ราคา สมัครเรียนต่อ ป.เอก เรียนต่อโทที่ราม ป.โท การศึกษา บริหารราม ป.โท เรียนต่อโท รามคำแหง เรียนบริหาร ป.โท ที่ไหนดี การทำ thesis หัวข้องานวิทยานิพนธ์ ป.เอก พลังงาน ผลงานวิจัย ป.โท ต่อ ป.เอก ที่ไหนดี หลักสูตร ป.โท บริหารการศึกษา ข้อมูล การ เรียน ต่อ ปริญญา โท ปริญญาโท การศึกษา วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท เว็บค้นหาวิทยานิพนธ์ ศึกษาปริญญาโท วิจัยปริญญาโทบริหารการศึกษา ป.โท ที่ไหนจบง่าย ป.โท หลักสูตรและการสอน ป.โท สาขาหลักสูตรและการสอน งาน research เรียนต่อโทราม เรียนปริญญาเอก บริหารธุรกิจ เรียนต่อปริญญาโท มข การเรียนต่อปริญญาเอก ปริญญาเอกในไทย หัวข้อในการทำวิจัย ขั้นตอนทำวิจัย ป.โท จบง่าย รายงาน ป.โท จ้างทำงานวิจัย ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทําเล่มวิทยานิพนธ์ ป.เอก ราคาถูก วิทยานิพนธ์ ท่องเที่ยว เรียน ป.โท สาขาไหนดี บริษัทรับทำวิจัย แนวทางการทำวิจัย เรียนต่อ ดร ตัวอย่าง งาน วิทยานิพนธ์ หาคนทำวิจัย การศึกษาต่อ ป.โท การต่อโท คณะ ปริญญาโท ปริญญาเอก logistics หัวข้อ dissertation ป.โท ศึกษาศาสตร์ มช ปริญญาเอก ม.ปทุมธานี บริหารการศึกษา ป.เอก ปริญญาโท ภาษา มหาวิทยาลัย ป.โท จ้างทำ thesis หลักสูตร ป.เอก มช ม.ราม ป.โท รับจ้างทํา thesis ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร ป.เอก ม.ขอนแก่น เรียนปริญญาเอกฟรี สมัครเรียนปริญญาโทรามคำแหง การต่อ ป.โท เรียนปริญญาเอก

Visitors: 2,350,093