มหาวิทยาลัยของเอกชน ที่เปิดสอนระดับปริญญาเอก • มหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ 1. Ph.D. Doctor of Philosophy in Knowledge Management and Innovation Management 2. Ph.D. Doctor of Philosophy in Communication Arts...

 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะรัฐศาสตร์ - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม - หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตส...

 • มหาวิทยาลัยเกริกเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารการเมือง) - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์วั...

 • มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาจิตวิทยา 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ *ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไ...

 • มหาวิทยาลัยชินวัตรเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ หลักสูตรนานาชาติ - Management Science (PhD-MS) - Information Technology (PhD-IT) - Management Technology (PhD-MT) หลักสูตรภาษาไท...

 • มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะปรัชญาและศาสนา - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา Doctor of Philosophy Program in Philosophy and Religion...

 • มหาวิทยาลัยทักษิณเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ บัณฑิตวิทยาลัย - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะศึกษาศาสตร์ - หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) สาขาว...

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - สาข...

 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ คณะการบัญชี - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศว...

 • มหาวิทยาลัยปทุมธานีเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ บัณฑิตวิทยาลัย - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต - หลั...

 • มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาลัยนานาชาติ - หลักสูตรการสร้างสันติภาพ *ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

 • มหาวิทยาลัยรังสิต บัณฑิตวิทยาลัย 1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ : Ph.D.(Information Technology) 2. นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต : Ph.D.(Communication) 3. วิศวกรรมศา...

 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) - บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต - นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต - วิศวกร...

 • มหาวิทยาลัยสยาม - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ *ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็...

 • มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับปริญญาโท*ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย.

 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์ - หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต*ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ ระดับดุษฎีบัณฑิต - Computer Information Systems (Ph.D.-CIS) - Computer and Engineering Management (Ph.D.-CEM) - Counseling P...

 • มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซียเปิดสอนระดับปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ...
Visitors: 2,350,093