ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดสอนระดับปริญญาโท ดังนี้...

 

คณะเกษตรศาสตร์ 

     1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา 

     2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา 

     3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 

     4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน 

     5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ 

     6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ (นานาชาติ) 

     7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

     8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (นานาชาติ) 

     9. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

     10. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 

     11. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 

     12. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ 

     13. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ (นานาชาติ) 

     14. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (นานาชาติ) 

  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

     1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

     2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

     3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

     4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

     5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

     6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวสิ่งแวดล้อม 

     7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

     8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

     9. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

     10. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

 

คณะศึกษาศาสตร์ 

     1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 

     2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา

     3. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

     4. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

     5. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

     6. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 

     7. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ

     8. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 

  

คณะพยาบาลศาสตร์ 

     1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 

     2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว

     3. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 

     4. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

     5. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล 

     6. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 

     7. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอาย 

     8. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภขั้นสูง 

     9. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

     1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา 

     2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ 

     3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

     4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา 

     5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

     6. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 

     7. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ

     8. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา 

     9. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

  

คณะวิทยาศาสตร์ 

     1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 

     2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

     3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

     4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

     5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

     6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 

     7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

     8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 

     9. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 

     10. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอม 

     11. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

     12. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     13. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสาหรับครู 

     14. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

     15. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

     16. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 

     17. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

     18. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู 

  

คณะแพทย์ศาสตร์ 

     1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา 

     2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 

     3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ 

     4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล

     5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล (นานาชาติ)

     6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 

     7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา

     8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน (นานาชาติ) 

     9. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ 

     10. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน 

     11. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ 

     12. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยา 

     13. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน (นานาชาติ)

  

คณะทันตศาสตร์ 

     1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน 

     2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตวิทยา 

     3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ (นานาชาติ)

     4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ 

     5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ 

     6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 

  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

     1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

     2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ 

     3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

     4. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข 

     5. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

     6. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ 

     7. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด 

 

คณะวิทยาการจัดการ 

     1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

     2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

     3. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

     4. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ)

     5. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 

 

คณะเทคโนโลยี 

     1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

     2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีวภาพ 

     3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 

  

คณะเภสัชศาสตร์ 

     1. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

     2. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑั ์ 

     3. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม 

     4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุมครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ

     5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

     6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ 

     7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา 

  

คณะเทคนิคการแพทย์ 

     1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

     2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด 

     3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทาคลินิกและการจัดการ 

     4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

  

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

     1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ 

     2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 

     3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข

     4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ 

     5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ (นานาชาติ)

  

คณะบัณฑิตวิทยาลัย 

     1. หลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท (หลักสูตรนานาชาติ)

     2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

     3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

     4. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม

  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

     1. หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต 

     2. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร


วิทยาลัยการปกครอง 

     1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

     2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

  

วิทยาเขตหนองคาย

     1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมและการจัดการโลจิสติกส์

     2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม

     3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรนานาชาติ)

     4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

     5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 

     1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

     1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม 

*ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย 


 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาโท ดังนี้ คณะครุศาสตร์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) Master of Education (M.Ed.) มี 21 สาขาวิชาได้แก่ 1. การศึกษาปฐมวัย(Early Childhood Educa...

 • 1.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวิทยาศาสตร์ 1.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 1.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเค...

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดสอนระดับปริญญาโท ดังนี้ คณะเกษตรศาสตร์ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทางเกษตรศาสตร์ สาขาวิชากีฏวิทยา 2.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทางเกษตรศาสตร์ สาขาวิ...

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดสอนระดับปริญญาโท ดังนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 2.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา...

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอนระดับปริญญาโท ดังนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 1. สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง 2.สาขาวิชาวิศวกรรมการจัด...

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปิดสอนระดับปริญญาโท ดังนี้ 1.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 3.หลักสูตรวิทยาศ...

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาโท ดังนี้ สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร 1.สาขาวิชาชนบทศึกษาและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ 1.สาขากฎหมายอาญา 2.สาขากฏหมายมหาชน 3.สาขากฏหมายภาษี 4...

 • มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดสอนระดับปริญญาโท ดังนี้ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 2.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบั...

 • มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดสอนระดับปริญญาโท ดังนี้ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 1. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2.หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ...

 • มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดสอนระดับปริญญาโท ดังนี้ คณะศึกษาศาสตร์ 1. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2.หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 3...

 • มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดสอนระดับปริญญาโท ดังนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 2.วิทยาศาสตรมหาบั...

 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดสอนระดับปริญญาโท ดังนี้... คณะผลิตกรรมการเกษตร 1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน 2.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 3.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา...

 • มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดสอนระดับปริญญาโท ดังนี้ คณะนิติศาสตร์ 1. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ 1.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดกา...

 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดสอนระดับปริญญาโท ดังนี้ สำนักวิชาการจัดการ 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 2.หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ สำนักวิชาเทคโ...

 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปิดสอนระดับปริญญาโท ดังนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก 2.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป ...

 • มหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดสอนระดับปริญญาโท ดังนี้ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 1. สาขาวิชาทัศนศิลป์ 2. สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ 3. สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1...

 • มหาวิทยาลัยสงขลาราชนครินทร์เปิดสอนระดับปริญญาโท ดังนี้ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะแพทย์แผนไทย 1.หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ 1.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิ...

 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโท ดังนี้ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 1. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน 2. แขนงวิชาบริหารการศึกษา 3. แขนงวิชาการว...

 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดสอนระดับปริญญาโท ดังนี้... คณะวิทยาศาสตร์ 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.สาขาวิชาฟิสิกส์ 4.สาขาวิชาเคมี 5.สาขาวิชาเทค...

 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาโท ดังนี้ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 2.หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ ...

 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดสอนระดับปริญญาโท ดังนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร...
หน้าแรกติดต่อเราลงโฆษณาเกี่ยวกับเรา

รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ปริญญาโท เรียนปริญญาโท ป.โท เรียนต่อปริญญาโท เรียนต่อโท เรียน ป.โท ปริญญาเอก เรียนต่อ ป.โท หลักสูตรปริญญาโท เรียนโท เรียนปริญญาเอก ค้นหาวิทยานิพนธ์ ราม ป.โท ป.เอก รับทำวิทยานิพนธ์ ต่อโท เรียนต่อปริญญาเอก เรียนต่อโทราม เรียน ป.เอก ป.โท บริหารการศึกษา หลักสูตรปริญญาเอก ต่อ ป.โท ศึกษาต่อปริญญาโท ต่อปริญญาโท ตัวอย่างวิทยานิพนธ์ปริญญาโท รับทํางานวิจัย หลักสูตร ป.โท ปริญญาโท บริหารการศึกษา เรียน ป เอก ที่ไหนดี รับทํา thesis รับทำ is รับทําสารนิพนธ์ รับทำงานวิจัย การทำ is ข้อมูลวิจัย ปริญญาเอก บริหารการศึกษา หลักสูตร ป.โท ราม รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ การเรียนต่อปริญญาโท การเรียนปริญญาโท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา แหล่งรวมงานวิจัย ป.เอก บริหารการศึกษา ป.โท สุโขทัยธรรมาธิราช รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคา มข ป.โท เรียนโทบริหารการศึกษา ปริญญาโท สุโขทัย รับทำ thesis การทำวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ป.โท การเรียนปริญญาเอก เรียนราม ป.โท หลักสูตรปริญญาโทรามคำแหง เรียน ดร ปริญญาโท สุโขทัยธรรมาธิราช เรียนปริญญาเอก pantip ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน ป.โท ศึกษาศาสตร์ รับจ้างทําวิจัย รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ สมัครเรียน ป.เอก สมัครเรียน ป.เอก รับจ้างทำงานวิจัย รับจ้างทำวิจัย หลักสูตร ปริญญา เอก ใน ประเทศไทย ตรวจผลสอบราม ป.โท ทำ is ศึกษาต่อปริญญาเอก หลักสูตร ป.เอก ศึกษาต่อ ป.โท เรียน ป.โท มข ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ นักศึกษาปริญญาโท รับปรึกษางานวิจัย เรียนต่อ ป.โท มข แหล่งงานวิจัย ตัวอย่างการทำ is เรียน ป.เอก ที่ไหนจบเร็ว การค้นหางานวิจัย รับจ้างทำวิทยานิพนธ์ เรียนต่อโท มข วิทยานิพนธ์บริหารการศึกษา ป.โท การเรียน ป.โท ป.เอก การจัดการ การศึกษาต่อปริญญาโท การทําวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ ป.โท เทคโนโลยีการศึกษา สุโขทัยธรรมาธิราช ป.โท จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ งานวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน เรียนต่อโท บริหาร รับทำภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ เรื่อง ปริญญาเอก บริหาร รับวิเคราะห์ข้อมูล บริหารการศึกษา ปริญญาโท คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ ป.โท บริหารการศึกษา ม.ราม ขั้นตอนการทำ is วิธีการทำ is การเรียนต่อ ป.โท เรียน ป.โท บริหารการศึกษา ที่ไหนดี ผลการเรียนราม ป.โท เรียน ป เอก ราม เรียนต่อปริญญาเอก การทำโครงการวิจัย เรียน ป.โท ที่ไหนจบง่าย การบริหารการเรียนการสอน เรียนปริญญาโท สาขาไหนดี เรียนโทราคาถูก ค่าเรียนปริญญาเอก is ป.โท การทำสารนิพนธ์ การเรียน ป.เอก การทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทำสารนิพนธ์ ราคา รับ ทำ วิจัย จ้างทําวิจัย รับทําวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก จ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคา จ้างทำ is วิทยานิพนธ์ ธุรกิจ เรียนต่อโท ป.โท บริหารการศึกษา วิธีค้นหางานวิจัย โครงงานวิทยานิพนธ์ ฐาน ข้อมูล ดุษฎีนิพนธ์ ฉบับ เต็ม วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แหล่งค้นหางานวิจัย ต่อ ป.เอก เรียนต่อโท ม.ราม หลักสูตร ป.โท รามคำแหง ค่าเรียน ป.เอก วิธีหางานวิจัย หลักสูตร บริหาร การ ศึกษา ป โท ป.โท ราม มีคณะอะไรบ้าง การศึกษาปริญญาโท อยากเรียนปริญญาเอก คุณสมบัติเรียนต่อโท ต่อปริญญาเอก เรียนปริญญาโท บริหารการศึกษา หลักสูตร ปริญญา โท บริหาร การ ศึกษา ป.โท บริหาร มช ป.โท ภาษาไทย ปริญญาโท ภาษาไทย เรียนปริญญาโท รามคำแหง ป.โท ถูกที่สุด เรียนต่อ ป.เอก ที่ไหนดี ระดับปริญญาโท เรียน ป.โท หลักสูตรและการสอน ป เอก บริหาร วิจัย ป.โท สาขาบริหารการศึกษา บริหารการศึกษา ป.โท ปริญญาเอก ที่ไหนจบง่าย ปริญญาโท ถูกที่สุด การค้นหาวิทยานิพนธ์ การศึกษาระดับปริญญาโท คณะ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต รับทําวิจัย ป.โท หลักสูตรปริญญาโท สุโขทัยธรรมาธิราช เรียน ปริญญา เอก จบ ง่าย ปริญญาเอก ปรัชญา ป.โท การบริหารการศึกษา ปริญญาโท การบริหารการศึกษา จบโท รับจ้างวิจัย ป.โท ศึกษาศาสตร์ มข ทำ thesis เรียนโท หลักสูตรและการสอน รับทํางานวิจัย ราคา การต่อปริญญาโท เรียนต่อโท ออนไลน์ เรียน ป.โท ศึกษาศาสตร์ การวิจัย ป.โท เปิดเรียน ป.โท เรียนปริญญาโท สุโขทัยธรรมาธิราช จ้างทําวิจัย ราคา ป.เอก รามคำแหง รับทำวิจัย ราคา รับทํา is ราคา สอบเข้า ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ pantip เรียนต่อโทราคาถูก เรียน ป.เอก ราคาถูก ป โท ศึกษาศาสตร์ ม ราม วิทยานิพนธ์ ราคา สมัครเรียนต่อ ป.เอก เรียนต่อโทที่ราม ป.โท การศึกษา บริหารราม ป.โท เรียนต่อโท รามคำแหง เรียนบริหาร ป.โท ที่ไหนดี การทำ thesis หัวข้องานวิทยานิพนธ์ ป.เอก พลังงาน ผลงานวิจัย ป.โท ต่อ ป.เอก ที่ไหนดี หลักสูตร ป.โท บริหารการศึกษา ข้อมูล การ เรียน ต่อ ปริญญา โท ปริญญาโท การศึกษา วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท เว็บค้นหาวิทยานิพนธ์ ศึกษาปริญญาโท วิจัยปริญญาโทบริหารการศึกษา ป.โท ที่ไหนจบง่าย ป.โท หลักสูตรและการสอน ป.โท สาขาหลักสูตรและการสอน งาน research เรียนต่อโทราม เรียนปริญญาเอก บริหารธุรกิจ เรียนต่อปริญญาโท มข การเรียนต่อปริญญาเอก ปริญญาเอกในไทย หัวข้อในการทำวิจัย ขั้นตอนทำวิจัย ป.โท จบง่าย รายงาน ป.โท จ้างทำงานวิจัย ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทําเล่มวิทยานิพนธ์ ป.เอก ราคาถูก วิทยานิพนธ์ ท่องเที่ยว เรียน ป.โท สาขาไหนดี บริษัทรับทำวิจัย แนวทางการทำวิจัย เรียนต่อ ดร ตัวอย่าง งาน วิทยานิพนธ์ หาคนทำวิจัย การศึกษาต่อ ป.โท การต่อโท คณะ ปริญญาโท ปริญญาเอก logistics หัวข้อ dissertation ป.โท ศึกษาศาสตร์ มช ปริญญาเอก ม.ปทุมธานี บริหารการศึกษา ป.เอก ปริญญาโท ภาษา มหาวิทยาลัย ป.โท จ้างทำ thesis หลักสูตร ป.เอก มช ม.ราม ป.โท รับจ้างทํา thesis ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร ป.เอก ม.ขอนแก่น เรียนปริญญาเอกฟรี สมัครเรียนปริญญาโทรามคำแหง การต่อ ป.โท เรียนปริญญาเอก

Visitors: 2,349,313