ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสอนระดับปริญญาโท ดังนี้

 

คณะเกษตรศาสตร์ 

     1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทางเกษตรศาสตร์ สาขาวิชากีฏวิทยา

     2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทางเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์

     3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ 

     4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน

     5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช

     6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร 

     7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

     8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

     9. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร 

     10. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทางเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ (หลักสูตรนานาชาติ)

     11. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ำแบบบุรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)

     12. หลักสูตรสหสาขาวิชา (ภายใต้บัณฑิตวิทยาลัย) 

     13. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

     14. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

  

คณะทันตแพทยศาสตร์

     1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน 

     2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

     3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตวิทยา 

 

คณะเทคนิคการแพทย์ 

     1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

     2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด

     3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย

     4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์ 

  

คณะนิติศาสตร์ 

     1. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

  

คณะบริหารธุรกิจ 

     1. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 

     2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัญฑิต 

     3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร (Executive MBA) จังหวัดเชียงใหม่

     4. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร (Executive MBA) จังหวัดสมุทรสาคร

     5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร

     6. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

     7. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 

  

คณะพยาบาลศาสตร์ 

     1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การพยาบาลกุมารเวชาศาสตร์ 

     2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต   

     3. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การบริหารการพยาบาล 

     4. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การพยาบาลผู้ใหญ่ 

     5. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ   

     6. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การพยาบาลผู้สูงอายุ 

     7. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การพยาบาลอาชีวอนามัย 

     8. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การผดุงครรภ์

     9. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 

     10. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล         

     11. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) แขนงวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่   

     12. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) แขนงวิชาการพยาบาลแม่และเด็ก

  

คณะเภสัชศาสตร์ 

     1. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 

     2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 

     3. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม 

 

คณะมนุษยศาสตร์ 

     1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

     2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์

     3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 

     4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

     5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

     6. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 

     7. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา

     8. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา 

     9. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 

     10. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

     11. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 

     12. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา

     13. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 


คณะแพทยศาสตร์ 

     1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา 

     2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา 

     3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา 

     4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

     5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ 

     6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

     7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 

     8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์

 

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

     1. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

     2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 


คณะวิจิตรศิลป์ 

     1. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

     2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

     3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม

  

คณะวิทยาศาสตร์

     1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ 

     2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

     3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนชีววิทยา 

     4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

     5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม (หลักสูตรนานาชาติ)

     6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

     7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 

     8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์บูรณาการ

     9. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 

     10. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา

     11. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

     12. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

     13. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

     14. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

     15. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

     16. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศศาสตร์ 

     17. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดาราศาสตร์ 

     18. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 

     19. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 

     20. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ 

     21. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

     22. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบ้ณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ 

  

คณะวิศวกรรมศาสตร์

     1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

     2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ (หลักสูตรนานาชาติ)

     3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

     4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน

     5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

     6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

     7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

     8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

     9. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

     10. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

     11. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

     12. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

     13. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

  

คณะศึกษาศาสตร์ 

     1. ปริญญาโทศึกษาศาสตร์หลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการเรียนรู้ (Master of Education Program in Curriculum, Teaching and Learning Technology)

     2. ปริญญาโทศึกษาศาสตร์หลักสูตรการศึกษา (Master of Education Program in Education)

     3. ปริญญาโทศึกษาศาสตร์หลักสูตรคณิตศาสตร์ศึกษา (Master of Education Program in Mathematics Education)

     4. ปริญญาโทศึกษาศาสตร์หลักสูตรอาชีวศึกษา (Master of Education Program in Vocational Education)

 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

     1. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

     2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

     1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 


คณะสังคมศาสตร์ 

     1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 

     2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 

     3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์

     4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรีศึกษา

     5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

     6. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 

     7. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

     8. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ 

     9. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา

     10. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

     11. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย

     12. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

     13. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)

  

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

     1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 

     2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

  

คณะอุตสาหกรรมการเกษตร

     1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

     2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 

     3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

  

คณะการสื่อสารมวลชน 

     1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารศึกษา

  

บัณฑิตวิทยาลัย

     1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

     2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)

     3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (หลักสูตรสหสาขาวิชา)

     4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา 

     5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (แขนงวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี)

     6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (แขนงวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร)

     7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

     8. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพหนึ่งเดียว

     9. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

  

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 

     1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

     2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้ 

*ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย   


 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาโท ดังนี้ คณะครุศาสตร์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) Master of Education (M.Ed.) มี 21 สาขาวิชาได้แก่ 1. การศึกษาปฐมวัย(Early Childhood Educa...

 • 1.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวิทยาศาสตร์ 1.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 1.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเค...

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดสอนระดับปริญญาโท ดังนี้... คณะเกษตรศาสตร์ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา 2.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา 3.หลักสูตรว...

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดสอนระดับปริญญาโท ดังนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 2.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา...

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอนระดับปริญญาโท ดังนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 1. สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง 2.สาขาวิชาวิศวกรรมการจัด...

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปิดสอนระดับปริญญาโท ดังนี้ 1.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 3.หลักสูตรวิทยาศ...

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาโท ดังนี้ สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร 1.สาขาวิชาชนบทศึกษาและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ 1.สาขากฎหมายอาญา 2.สาขากฏหมายมหาชน 3.สาขากฏหมายภาษี 4...

 • มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดสอนระดับปริญญาโท ดังนี้ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 2.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบั...

 • มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดสอนระดับปริญญาโท ดังนี้ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 1. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2.หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ...

 • มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดสอนระดับปริญญาโท ดังนี้ คณะศึกษาศาสตร์ 1. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2.หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 3...

 • มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดสอนระดับปริญญาโท ดังนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 2.วิทยาศาสตรมหาบั...

 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดสอนระดับปริญญาโท ดังนี้... คณะผลิตกรรมการเกษตร 1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน 2.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 3.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา...

 • มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดสอนระดับปริญญาโท ดังนี้ คณะนิติศาสตร์ 1. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ 1.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดกา...

 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดสอนระดับปริญญาโท ดังนี้ สำนักวิชาการจัดการ 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 2.หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ สำนักวิชาเทคโ...

 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปิดสอนระดับปริญญาโท ดังนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก 2.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป ...

 • มหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดสอนระดับปริญญาโท ดังนี้ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 1. สาขาวิชาทัศนศิลป์ 2. สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ 3. สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1...

 • มหาวิทยาลัยสงขลาราชนครินทร์เปิดสอนระดับปริญญาโท ดังนี้ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะแพทย์แผนไทย 1.หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ 1.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิ...

 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโท ดังนี้ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 1. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน 2. แขนงวิชาบริหารการศึกษา 3. แขนงวิชาการว...

 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดสอนระดับปริญญาโท ดังนี้... คณะวิทยาศาสตร์ 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.สาขาวิชาฟิสิกส์ 4.สาขาวิชาเคมี 5.สาขาวิชาเทค...

 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาโท ดังนี้ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 2.หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ ...

 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดสอนระดับปริญญาโท ดังนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร...
หน้าแรกติดต่อเราลงโฆษณาเกี่ยวกับเรา

รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ปริญญาโท เรียนปริญญาโท ป.โท เรียนต่อปริญญาโท เรียนต่อโท เรียน ป.โท ปริญญาเอก เรียนต่อ ป.โท หลักสูตรปริญญาโท เรียนโท เรียนปริญญาเอก ค้นหาวิทยานิพนธ์ ราม ป.โท ป.เอก รับทำวิทยานิพนธ์ ต่อโท เรียนต่อปริญญาเอก เรียนต่อโทราม เรียน ป.เอก ป.โท บริหารการศึกษา หลักสูตรปริญญาเอก ต่อ ป.โท ศึกษาต่อปริญญาโท ต่อปริญญาโท ตัวอย่างวิทยานิพนธ์ปริญญาโท รับทํางานวิจัย หลักสูตร ป.โท ปริญญาโท บริหารการศึกษา เรียน ป เอก ที่ไหนดี รับทํา thesis รับทำ is รับทําสารนิพนธ์ รับทำงานวิจัย การทำ is ข้อมูลวิจัย ปริญญาเอก บริหารการศึกษา หลักสูตร ป.โท ราม รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ การเรียนต่อปริญญาโท การเรียนปริญญาโท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา แหล่งรวมงานวิจัย ป.เอก บริหารการศึกษา ป.โท สุโขทัยธรรมาธิราช รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคา มข ป.โท เรียนโทบริหารการศึกษา ปริญญาโท สุโขทัย รับทำ thesis การทำวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ป.โท การเรียนปริญญาเอก เรียนราม ป.โท หลักสูตรปริญญาโทรามคำแหง เรียน ดร ปริญญาโท สุโขทัยธรรมาธิราช เรียนปริญญาเอก pantip ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน ป.โท ศึกษาศาสตร์ รับจ้างทําวิจัย รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ สมัครเรียน ป.เอก สมัครเรียน ป.เอก รับจ้างทำงานวิจัย รับจ้างทำวิจัย หลักสูตร ปริญญา เอก ใน ประเทศไทย ตรวจผลสอบราม ป.โท ทำ is ศึกษาต่อปริญญาเอก หลักสูตร ป.เอก ศึกษาต่อ ป.โท เรียน ป.โท มข ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ นักศึกษาปริญญาโท รับปรึกษางานวิจัย เรียนต่อ ป.โท มข แหล่งงานวิจัย ตัวอย่างการทำ is เรียน ป.เอก ที่ไหนจบเร็ว การค้นหางานวิจัย รับจ้างทำวิทยานิพนธ์ เรียนต่อโท มข วิทยานิพนธ์บริหารการศึกษา ป.โท การเรียน ป.โท ป.เอก การจัดการ การศึกษาต่อปริญญาโท การทําวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ ป.โท เทคโนโลยีการศึกษา สุโขทัยธรรมาธิราช ป.โท จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ งานวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน เรียนต่อโท บริหาร รับทำภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ เรื่อง ปริญญาเอก บริหาร รับวิเคราะห์ข้อมูล บริหารการศึกษา ปริญญาโท คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ ป.โท บริหารการศึกษา ม.ราม ขั้นตอนการทำ is วิธีการทำ is การเรียนต่อ ป.โท เรียน ป.โท บริหารการศึกษา ที่ไหนดี ผลการเรียนราม ป.โท เรียน ป เอก ราม เรียนต่อปริญญาเอก การทำโครงการวิจัย เรียน ป.โท ที่ไหนจบง่าย การบริหารการเรียนการสอน เรียนปริญญาโท สาขาไหนดี เรียนโทราคาถูก ค่าเรียนปริญญาเอก is ป.โท การทำสารนิพนธ์ การเรียน ป.เอก การทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทำสารนิพนธ์ ราคา รับ ทำ วิจัย จ้างทําวิจัย รับทําวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก จ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคา จ้างทำ is วิทยานิพนธ์ ธุรกิจ เรียนต่อโท ป.โท บริหารการศึกษา วิธีค้นหางานวิจัย โครงงานวิทยานิพนธ์ ฐาน ข้อมูล ดุษฎีนิพนธ์ ฉบับ เต็ม วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แหล่งค้นหางานวิจัย ต่อ ป.เอก เรียนต่อโท ม.ราม หลักสูตร ป.โท รามคำแหง ค่าเรียน ป.เอก วิธีหางานวิจัย หลักสูตร บริหาร การ ศึกษา ป โท ป.โท ราม มีคณะอะไรบ้าง การศึกษาปริญญาโท อยากเรียนปริญญาเอก คุณสมบัติเรียนต่อโท ต่อปริญญาเอก เรียนปริญญาโท บริหารการศึกษา หลักสูตร ปริญญา โท บริหาร การ ศึกษา ป.โท บริหาร มช ป.โท ภาษาไทย ปริญญาโท ภาษาไทย เรียนปริญญาโท รามคำแหง ป.โท ถูกที่สุด เรียนต่อ ป.เอก ที่ไหนดี ระดับปริญญาโท เรียน ป.โท หลักสูตรและการสอน ป เอก บริหาร วิจัย ป.โท สาขาบริหารการศึกษา บริหารการศึกษา ป.โท ปริญญาเอก ที่ไหนจบง่าย ปริญญาโท ถูกที่สุด การค้นหาวิทยานิพนธ์ การศึกษาระดับปริญญาโท คณะ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต รับทําวิจัย ป.โท หลักสูตรปริญญาโท สุโขทัยธรรมาธิราช เรียน ปริญญา เอก จบ ง่าย ปริญญาเอก ปรัชญา ป.โท การบริหารการศึกษา ปริญญาโท การบริหารการศึกษา จบโท รับจ้างวิจัย ป.โท ศึกษาศาสตร์ มข ทำ thesis เรียนโท หลักสูตรและการสอน รับทํางานวิจัย ราคา การต่อปริญญาโท เรียนต่อโท ออนไลน์ เรียน ป.โท ศึกษาศาสตร์ การวิจัย ป.โท เปิดเรียน ป.โท เรียนปริญญาโท สุโขทัยธรรมาธิราช จ้างทําวิจัย ราคา ป.เอก รามคำแหง รับทำวิจัย ราคา รับทํา is ราคา สอบเข้า ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ pantip เรียนต่อโทราคาถูก เรียน ป.เอก ราคาถูก ป โท ศึกษาศาสตร์ ม ราม วิทยานิพนธ์ ราคา สมัครเรียนต่อ ป.เอก เรียนต่อโทที่ราม ป.โท การศึกษา บริหารราม ป.โท เรียนต่อโท รามคำแหง เรียนบริหาร ป.โท ที่ไหนดี การทำ thesis หัวข้องานวิทยานิพนธ์ ป.เอก พลังงาน ผลงานวิจัย ป.โท ต่อ ป.เอก ที่ไหนดี หลักสูตร ป.โท บริหารการศึกษา ข้อมูล การ เรียน ต่อ ปริญญา โท ปริญญาโท การศึกษา วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท เว็บค้นหาวิทยานิพนธ์ ศึกษาปริญญาโท วิจัยปริญญาโทบริหารการศึกษา ป.โท ที่ไหนจบง่าย ป.โท หลักสูตรและการสอน ป.โท สาขาหลักสูตรและการสอน งาน research เรียนต่อโทราม เรียนปริญญาเอก บริหารธุรกิจ เรียนต่อปริญญาโท มข การเรียนต่อปริญญาเอก ปริญญาเอกในไทย หัวข้อในการทำวิจัย ขั้นตอนทำวิจัย ป.โท จบง่าย รายงาน ป.โท จ้างทำงานวิจัย ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทําเล่มวิทยานิพนธ์ ป.เอก ราคาถูก วิทยานิพนธ์ ท่องเที่ยว เรียน ป.โท สาขาไหนดี บริษัทรับทำวิจัย แนวทางการทำวิจัย เรียนต่อ ดร ตัวอย่าง งาน วิทยานิพนธ์ หาคนทำวิจัย การศึกษาต่อ ป.โท การต่อโท คณะ ปริญญาโท ปริญญาเอก logistics หัวข้อ dissertation ป.โท ศึกษาศาสตร์ มช ปริญญาเอก ม.ปทุมธานี บริหารการศึกษา ป.เอก ปริญญาโท ภาษา มหาวิทยาลัย ป.โท จ้างทำ thesis หลักสูตร ป.เอก มช ม.ราม ป.โท รับจ้างทํา thesis ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร ป.เอก ม.ขอนแก่น เรียนปริญญาเอกฟรี สมัครเรียนปริญญาโทรามคำแหง การต่อ ป.โท เรียนปริญญาเอก

Visitors: 2,349,149